You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

BALANS HESABATI 2022

BALANS HESABATI 2022

MUƏSSİSƏ BALANSI

BALANS HESABATI

31 dekabr 2022-ci il tarixə

Göyçay – Süd ASC                                                                        VÖEN - 6000099131

       

AZN

Bölümün, maddənin №-si

 

Hesabın №-si

2022

2021

 

AKTİVLƏR

 

 

 

1

Uzunmüddətli aktivlər

 

 

 

10

Qeyri-maddi aktivlər

101 çıxılsın 102 üstəgəl 103

 

 

11

Torpaq, tikili və avadanlıqlar

111 çıxılsın 112 üstəgəl 113

1 377 450,35

1 350 885,07

12

Daşınmaz əmlaka investisiyalar

121 çıxılsın 122

 

 

13

Bioloji aktivlər

131 çıxılsın 132

 

 

14

Təbii sərvətlər

141 çıxılsın 142

 

 

15

İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar

15X

 

 

16

Təxirə salınmış vergi aktivləri

16X

36,54

85,17

17

Uzunmüddətli debitor borcları

17X

 

 

18

Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri

18X çıxılsın 184

 

 

19

Sair uzunmüddətli aktivləri

19X

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

1 377 486,89

1 350 970,24

2

Qısamüddətli aktivlər

 

 

 

20

Ehtiyatlar

20X çıxılsın 208

2 709 967,98

2 581 976,99

21

Qısamüddətli debitor borcları

21X çıxılsın 218

157 536,48

154 915,11

22

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri

22X

200 052,92

125 136,28

23

Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri

23X çıxılsın 235

 

 

24

Sair qısamüddətli aktivləri

24X

10 481,13

81 160,56

 

CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR

 

3 078 038,51

2 943 188,94

 

CƏMİ AKTİVLƏR

 

4 455 525,40

4 294 159,18

         

 

KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR

 

 

 

3

Kapital

 

 

 

30

Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı

301 çıxılsın 302

809 670,80

809 670,80

31

Emissiya gəliri

31X

 

 

32

Geri alınmış kapital (səhmlər)

32X

 

 

33

Kapital ehtiyatları

33X

 

 

34

Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər)

34X çıxılsın 344

842 025,01

588 990,43

 

CƏMİ KAPİTAL

 

1 651 695,81

1 398 661,23

4

Uzunmüddətli öhdəliklər

 

 

 

40

Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər

40X

 

 

41

Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər

41X

 

 

42

Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri

42X

 

 

43

Uzunmüddətli kreditor borcları

43X

 

 

44

Sair uzunmüddətli öhdəliklər

44X

 

 

 

CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR

 

0,00

0,00

5

Qısamüddətli öhdəliklər

 

 

 

 

Share :