You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Mənfəət və zərər haqqinda hesabat

Mənfəət və zərər haqqinda hesabat

Mənfəət və zərər haqqinda hesabat

"Göycay-Süd" ASC                                               VÖEN  6000099131
         
Mənfəət və zərər haqqinda hesabat (xərclərin funksiyalar üzrə)
         
31 dekabr 2021-ci il tarixə
                                                                                                                                                                     (manatla)
Bölümün, maddənin №-si   Hesabın №-si 2021 2020
60 Əsas əməliyyat gəliri 601 çıxılsın 602 çıxılsın 603 3 593 826,80 1 943 956,49
70 Satışın maya dəyəri 701 2 412 167,55 1 689 649,55
  Ümumi mənfəət   1 181 659,25 254 306,94
61 Sair əməliyyat gəlirləri 611    
71 Kommersiya xərcləri 711 597 982,42  
72 İnzibati xərclər 721 199 327,47 22 227,16
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 170 348,37 137 250,00
62 və 74 Fəaliyyətin dayandırılmasından mənfəətlər (zərərlər) 621 çıxılsın 741    
  Əməliyyat mənfəəti (zərəri)      
63 və 75 Maliyyə mənfəəti (zərəri) 631 çıxılsın 751 214 000,99 94 829,78
81 Asılı və birgə müəssisələrin mənfəətində (zərərində) pay 811    
  Vergiqoyulmadan əvvəl mənfəət (zərər)   214 000,99 94 829,78
90 Mənfəət vergisi 901 üsəgəl 902 42 800,20 18 965,96
  Adi fəaliyyətdən mənfəət (zərər)      
64 və 76 Fövqaladə mənfəət (zərər) 641 çıxılsın 761    
80 Hesabat dövründə xalis mənfəət (zərər) 801=Hesablama    
  Bazis hər bir səhmin mənfəəti Hesablama    
  Qatılmış hər bir səhmin mənfəəti Hesablama    

 

Xərclərin xüsusiyyətləri üzrə təsnifat əsasında əməliyyat xərcləri haqqında 
  MƏLUMAT  
Bölümün, maddənin №-si   Hesabın №-si 2021 2020
  Hazir məhsul və bitməmiş istehsal ehtiyatlarındakı dəyişikliklər Son qalıqları çıxılsın ilkin qalıqları 729 633,49 45 984,96
  Müəssisə tərəfindən yerinə yetirilmiş və kapitallaşdırılmış işlər 103 və 113 nömrəli hesabların debetləri üzrə dövriyyə 52 011,69  
  İstifadə edilmiş material ehtiyatları 201 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə 1 871 481,80 1 246 276,47
  İşçi heyəti üzrə xərclər 533 nömrəli hesabın krediti üzrə dövriyyə 499 114,61 372 476,33
  Amortizasiya xərcləri 102,112,122,132,142 nömrəli hesabların kreditləri üzrə dövriyyə 57 235,85 47 138,95
73 Sair əməliyyat xərcləri 731 170 348,37 137 250,00
  Cəmi əməliyyat xəcləri   3 379 825,81 1 849 126,71

Share :