You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

"Göycay-Süd" ASC                                                             VÖEN  6000099131
       
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat /  Cash flow statement 
       
31 dekabr 2021-ci il tarixə (illik)
       (AZN) 
Əlavə/  Note                      №  Göstəricilər/Indexes 2021 2020
  Cəmi satışdan mədaxil / Net sales      4 383 838,45      2 222 795,57  
  Digər əməliyyat daxilolmaları / Other income    
  Malsatanlar ilə hesablaşmalar / Payments to suppliers      3 600 848,86      1 751 306,00  
  İşçilərə və onların əvəzinə ödənişlər/ Amounts paid to employees and on their behalf         498 531,60         376 026,33  
  Büdcəyə ödəmələr / Payments to budget         310 157,21         203 720,39  
  Ödənilmiş faizlər / Interest paid           39 610,57           34 501,64  
  Əməliyyat fəaliyyəti üzrə digər xərclər / Other cash outflow from operating activities           24 238,15           25 496,47  
  Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti / Net cash flows from operations -        89 547,94   -    168 255,26  
  Uzunmüddətli aktivlərin satışından yaranan daxilolmalar/ Proceeds from sales of long-term assets (PPE)    
  Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan daxilolmalar / Proceeds from sales of investments    
  Digər tərəflərə verilmiş borcların geri qaytarılmasından yaranan  daxilolmalar/ Proceeds from repayment of loans disbursed to other parties    
  Qiymətli kağızların satışından daxilolmalar (pul ekvivalentləri istisna olmaqla) / Purchase of securities (not cash equivalents)    
  Alınmış faizlər / İnterest received    
  Alınmış dividentlər / Dividends received    
  Əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin alınması, kapital qoyuluşları ilə bağlı xaricolmalar/ Acquisition of fixed assets, intangible assets and other capital investments                          
  Qiymətli kağızların alınması (pul ekvivalentləri istisna olmaqla)/ Available for sale investments                      
  Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı  xaricolmalar /  Acquisition of subsidiaries    
  Digər tərəflərə verilmiş borclar üzrə  xaricolmalar / Issuance of loans    
  İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı sair pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Other cash flows from investing activities    
  İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/  Net cash flow from investing activities                       -                         -    
  Öz səhmlərinin satılması nəticəsində yaranan daxilolmalar/ Proceeds from issuance of shares    
  Alınmış kredit və borclar/ Proceeds from borrowings         311 179,26         222 454,00  
  Alınmış kredit və borcların qaytarılması / Repayment of borrowings         102 738,43           68 414,26  
  Səhmlərin geri alınması ilə bağlı xaricolmalar / Purchase of treasury shares    
  Səhmdarlara təqdim olunmuş dividentlər / Dividends to shareholders    
  Maliyyələşmə fəaliyyəti ilə bağlı sair pul axınları / Other outflow from financing activities    
  Maliyyələşmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Net cash flows from financing activities        208 440,83        154 039,74  
       
  Cari dövr ərzində pul vəsaitlərinin hərəkətinin nəticələri / Net cash flows for period        118 892,89   -      14 215,52  
  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün əvvəlinə qalığı /  Cash and cash equivalents at the beginning of period            6 243,39          20 458,91  
  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün sonuna qalığı /   Cash and cash equivalents at the end of period        125 136,28            6 243,39  

Share :