You are using an outdated browser. For a faster, safer browsing experience, upgrade for free today.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

31 dekabr 2022-ci il tarixə (illik)

Göyçay – Süd ASC                                                                        VÖEN - 6000099131

       

AZN

Əlavə/  Note                      №

Göstəricilər/Indexes

2022

2021

 

 

Cəmi satışdan mədaxil / Net sales

           4 670 584,77  

        4 383 838,45  

 

 

Digər əməliyyat daxilolmaları / Other income

 

 

 

 

Malsatanlar ilə hesablaşmalar / Payments to suppliers

           3 591 448,44  

        3 600 848,86  

 

 

İşçilərə və onların əvəzinə ödənişlər/ Amounts paid to employees and on their behalf

               623 496,83  

            498 531,60  

 

 

Büdcəyə ödəmələr / Payments to budget

               357 224,27  

            310 157,21  

 

 

Ödənilmiş faizlər / Interest paid

                 47 235,78  

              39 610,57  

 

 

Əməliyyat fəaliyyəti üzrə digər xərclər / Other cash outflow from operating activities

                 22 993,59  

              24 238,15  

 

 

Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti / Net cash flows from operations

                28 185,86  

-            89 547,94  

 

 

Uzunmüddətli aktivlərin satışından yaranan daxilolmalar/ Proceeds from sales of long-term assets (PPE)

 

 

 

 

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan daxilolmalar / Proceeds from sales of investments

 

 

 

 

Digər tərəflərə verilmiş borcların geri qaytarılmasından yaranan  daxilolmalar/ Proceeds from repayment of loans disbursed to other parties

 

 

 

 

Qiymətli kağızların satışından daxilolmalar (pul ekvivalentləri istisna olmaqla) / Purchase of securities (not cash equivalents)

 

 

 

 

Alınmış faizlər / İnterest received

 

 

 

 

Alınmış dividentlər / Dividends received

 

 

 

 

Əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin alınması, kapital qoyuluşları ilə bağlı xaricolmalar/ Acquisition of fixed assets, intangible assets and other capital investments                     

 

 

 

 

Qiymətli kağızların alınması (pul ekvivalentləri istisna olmaqla)/ Available for sale investments                 

 

 

 

 

Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı  xaricolmalar /  Acquisition of subsidiaries

 

 

 

 

Digər tərəflərə verilmiş borclar üzrə  xaricolmalar / Issuance of loans

 

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı sair pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Other cash flows from investing activities

 

 

 

 

İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/  Net cash flow from investing activities

                               -    

                            -    

 

 

Öz səhmlərinin satılması nəticəsində yaranan daxilolmalar/ Proceeds from issuance of shares

 

 

 

 

Alınmış kredit və borclar/ Proceeds from borrowings

               324 627,00  

            311 179,26  

 

 

Alınmış kredit və borcların qaytarılması / Repayment of borrowings

               277 896,22  

            102 738,43  

 

 

Səhmlərin geri alınması ilə bağlı xaricolmalar / Purchase of treasury shares

 

 

 

 

Səhmdarlara təqdim olunmuş dividentlər / Dividends to shareholders

 

 

 

 

Maliyyələşmə fəaliyyəti ilə bağlı sair pul axınları / Other outflow from financing activities

 

 

 

 

Maliyyələşmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Net cash flows from financing activities

                46 730,78  

           208 440,83  

 

 

 

 

 

 

 

Cari dövr ərzində pul vəsaitlərinin hərəkətinin nəticələri / Net cash flows for period

                74 916,64  

           118 892,89  

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün əvvəlinə qalığı /  Cash and cash equivalents at the beginning of period

              125 136,28  

                6 243,39  

 

 

Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün sonuna qalığı /   Cash and cash equivalents at the end of period

              200 052,92  

           125 136,28  

 

               

 

ntlərinin hesabat dövrünün sonuna qalığı /   Cash and cash equivalents at the end of period        125 136,28            6 243,39  

Share :