Siz köhnəlmiş brauzerdən istifadə edirsiniz. Daha sürətli, daha təhlükəsiz axtarış təcrübəsi üçün bu gün pulsuz təkmilləşdirin.

Mühsasibat balansı 2021

Mühsasibat balansı 2021

Mühsasibat balansı 2021

Bölümün, maddənin №-si   Hesabın №-si Qeydlərə istinad 2021 2020
  AKTİVLƏR        
1 Uzunmüddətli aktivlər        
10 Qeyri-maddi aktivlər 101 çıxılsın 102 üstəgəl 103      
11 Torpaq, tikili və avadanlıqlar 111 çıxılsın 112 üstəgəl 113   1 350 885,07 1 301 358,08
12 Daşınmaz əmlaka investisiyalar 121 çıxılsın 122      
13 Bioloji aktivlər 131 çıxılsın 132      
14 Təbii sərvətlər 141 çıxılsın 142      
15 İştirak payı metodu ilə uçota alınmış investisiyalar 15X      
16 Təxirə salınmış vergi aktivləri 16X   85,17 15 075,92
17 Uzunmüddətli debitor borcları 17X      
18 Sair uzunmüddətli maliyyə aktivləri 18X çıxılsın 184      
19 Sair uzunmüddətli aktivləri 19X      
  CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     1 350 970,24 1 316 434,00
2 Qısamüddətli aktivlər        
20 Ehtiyatlar 20X çıxılsın 208   2 581 976,99 1 852 343,50
21 Qısamüddətli debitor borcları 21X çıxılsın 218   154 915,11 862 865,31
22 Pul vəsaitləri və onların ekvivalentləri 22X   125 136,28 6 243,39
23 Sair qısamüddətli maliyyə aktivləri 23X çıxılsın 235      
24 Sair qısamüddətli aktivləri 24X   81 160,56  
  CƏMİ QISAMÜDDƏTLİ AKTİVLƏR     2 943 188,94 2 721 452,20
  CƏMİ AKTİVLƏR     4 294 159,18 4 037 886,20

 

  KAPİTAL VƏ ÖHDƏLİKLƏR        
3 Kapital        
30 Ödənilmiş nominal (nizamnamə) kapitalı 301 çıxılsın 302    809 670,80 809 670,80
31 Emissiya gəliri 31X      
32 Geri alınmış kapital (səhmlər) 32X      
33 Kapital ehtiyatları 33X      
34 Bölüşdürülməmiş mənfəət (ödənilməmiş zərər) 34X çıxılsın 344   588 990,43 374 989,44
  CƏMİ KAPİTAL     1 398 661,23 1 184 660,24
4 Uzunmüddətli öhdəliklər        
40 Uzunmüddətli faiz xərcləri yaradan öhdəliklər 40X      
41 Uzunmüddətli qiymətləndirilmiş öhdəliklər 41X      
42 Təxirə salınmış vergi öhdəlikləri 42X      
43 Uzunmüddətli kreditor borcları 43X      
44 Sair uzunmüddətli öhdəliklər 44X      
  CƏMİ UZUNMÜDDƏTLİ ÖHDƏLİKLƏR     0,00 0,00
5
Paylaş :