Siz köhnəlmiş brauzerdən istifadə edirsiniz. Daha sürətli, daha təhlükəsiz axtarış təcrübəsi üçün bu gün pulsuz təkmilləşdirin.

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat

"Göycay-Süd" ASC                                                             VÖEN  6000099131
       
Pul vəsaitlərinin hərəkəti haqqında hesabat /  Cash flow statement 
       
31 dekabr 2021-ci il tarixə (illik)
       (AZN) 
Əlavə/  Note                      №  Göstəricilər/Indexes 2021 2020
  Cəmi satışdan mədaxil / Net sales      4 383 838,45      2 222 795,57  
  Digər əməliyyat daxilolmaları / Other income    
  Malsatanlar ilə hesablaşmalar / Payments to suppliers      3 600 848,86      1 751 306,00  
  İşçilərə və onların əvəzinə ödənişlər/ Amounts paid to employees and on their behalf         498 531,60         376 026,33  
  Büdcəyə ödəmələr / Payments to budget         310 157,21         203 720,39  
  Ödənilmiş faizlər / Interest paid           39 610,57           34 501,64  
  Əməliyyat fəaliyyəti üzrə digər xərclər / Other cash outflow from operating activities           24 238,15           25 496,47  
  Əməliyyat fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti / Net cash flows from operations -        89 547,94   -    168 255,26  
  Uzunmüddətli aktivlərin satışından yaranan daxilolmalar/ Proceeds from sales of long-term assets (PPE)    
  Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların satışından yaranan daxilolmalar / Proceeds from sales of investments    
  Digər tərəflərə verilmiş borcların geri qaytarılmasından yaranan  daxilolmalar/ Proceeds from repayment of loans disbursed to other parties    
  Qiymətli kağızların satışından daxilolmalar (pul ekvivalentləri istisna olmaqla) / Purchase of securities (not cash equivalents)    
  Alınmış faizlər / İnterest received    
  Alınmış dividentlər / Dividends received    
  Əsas vəsaitlərin, qeyri maddi aktivlərin alınması, kapital qoyuluşları ilə bağlı xaricolmalar/ Acquisition of fixed assets, intangible assets and other capital investments                          
  Qiymətli kağızların alınması (pul ekvivalentləri istisna olmaqla)/ Available for sale investments                      
  Törəmə, asılı və birgə müəssisələrdə investisiyaların əldə olunması ilə bağlı  xaricolmalar /  Acquisition of subsidiaries    
  Digər tərəflərə verilmiş borclar üzrə  xaricolmalar / Issuance of loans    
  İnvestisiya fəaliyyəti ilə bağlı sair pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Other cash flows from investing activities    
  İnvestisiya fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/  Net cash flow from investing activities                       -                         -    
  Öz səhmlərinin satılması nəticəsində yaranan daxilolmalar/ Proceeds from issuance of shares    
  Alınmış kredit və borclar/ Proceeds from borrowings         311 179,26         222 454,00  
  Alınmış kredit və borcların qaytarılması / Repayment of borrowings         102 738,43           68 414,26  
  Səhmlərin geri alınması ilə bağlı xaricolmalar / Purchase of treasury shares    
  Səhmdarlara təqdim olunmuş dividentlər / Dividends to shareholders    
  Maliyyələşmə fəaliyyəti ilə bağlı sair pul axınları / Other outflow from financing activities    
  Maliyyələşmə fəaliyyətindən yaranan pul vəsaitlərinin hərəkəti/ Net cash flows from financing activities        208 440,83        154 039,74  
       
  Cari dövr ərzində pul vəsaitlərinin hərəkətinin nəticələri / Net cash flows for period        118 892,89   -      14 215,52  
  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün əvvəlinə qalığı /  Cash and cash equivalents at the beginning of period            6 243,39          20 458,91  
  Pul vəsaitləri və onların ekvivalentlərinin hesabat dövrünün sonuna qalığı /   Cash and cash equivalents at the end of period        125 136,28            6 243,39  

 

Paylaş :